Kompetansemål, fag og aktiviteter ved Hallingdal Leirskole

Hallingdal Leirskole vil skape ekte og gode opplevelser for elevene gjennom aktiviteter som bidrar til læring, samarbeid, mestring og erfaring. Vi et mangfoldig utvalg av pedagogiske og opplevelses -aktiviteter både vår, høst og vinter.

hallingdal Leirskole padling på Strandafjorden


KOBLING TIL KLASSENS ÅRSPLAN

Vi tar utgangspunkt i læremålene i LK06. De fleste mål som allerede er nevnt er hentet fra de ulike fagene på 5.-7.årstrinn og 8.-10. årstrinn. Vi tar gjerne utgangspunkt i skolens årsplan, og om skolen/klassen ønsker, kan de gjerne sende oss årsplanen i planleggingsfasen til leirskoleoppholdet, så vil vi utifra den foreslå aktiviteter som kan gjennomføres hos oss.Felles kokkelering på leirskole


MULIGE FAGOMRÅDER/EMNER:

Mat&helse
I starten av oppholdet vil vi kunne gi muligheten for at elevene får sette ut garn og prøve seg på stangfiske, for så å senere tilberede et måltid i felleskjøkkenet vårt. Underveis vil elevene få muligheten til å utforske fiskens anatomi og regne ut kondisjonsfaktoren til fiskene. Får vi ikke fisk finner vi en erstatning til måltidet. Senere vil elevene kunne få utføre en ”kokkekamp” med en av våre kokker samt leirskolepersonalet. Her vil de få muligheten til å planlegge og gjennomføre et festmåltid, og få ansvar som vertskap for lærere og medelever. En gruppe får ansvar for forrett, en annen for hovedrett, en gruppe får dessertansvar, og resten står for oppdekking, servering og presentasjon av meny.

Senere i oppholdet følger arrangementet ”Hallingtalenter” (vår lokale versjon av Norske Talenter), der alle kan få bidra. Er det noen som ikke ønsker å bidra på underholdningssiden, vil vi kunne tilby dem å stå for arrangement og bevertning av publikum og talentene. Her kan elevene få ansvar for enkelservering, laget på felleskjøkkenet i samarbeid med leirskolepersonalet.

Kompetansemål for etter 7.trinn

“Bruke regning for å øke eller redusere mengden i oppskrifter, prøve ut og vurdere resultatet.”
“Følge oppskrifter.”
“Utvikle, lage og presentere et produkt.”
“Lage mat fra ulike kulturer.”
“Vurdere hva god måltidsskikk innebærer.”
Kompetansemål for etter 10.trinn
“Planlegge og gjennomføre måltid i forbindelse med høytider eller fest og ha en vertskapsrolle.”
“Lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet”
“Skape og prøve ut nye retter ut fra ulike råvarer, matlagingsmetoder og matkulturer”

NATURFAG:

E-Co er et av Norges ledende energikonsern, som vi er så heldige å ha i nærområdet. De er med på å dekke energibehovet til om lag 500.000 husstander. Vi har et samarbeid med E-CO, der elevene får en innføring i energi. De vil få omvisning, quiz og besøk til energiutstillingen. De vil få lære om ren energi og E-CO sin virksomhet. Vi ønsker å kunne inspirere, gi kunnskap og få dem interessert i realfag gjennom dette besøket.

Kompetansemål for etter 7.trinn
“Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt.”

Kompetansemål for etter 10.trinn
”Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.”

Vi har nå godkjent 4H-gård. På HallingGard, som er en del av parken, vil elevene få muligheten til å være med på foring og lære seg dyrestell.Alpakkaer på 4H-gård i Hallingdal Feriepark


Musikk
Vi vil arrangere ”Hallingtalenter”. Gjennom å få stå på en scene foran medelever og lærere som publikum vil også dette målet kunne dekkes.
”Øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk”

Alle kompetansemål i fra LK06 er hentet fra www.udir.no

Muligheter for miljølære knyttet til lokale forhold
Vi ønsker å skape kunnskaper, holdninger, erfaringer og ferdigheter som er nødvendig for å ta vare på naturen rundt oss. Vi håper at disse erfaringene vi skaper vil gi elevene gode holdninger ovenfor miljøet, enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Dette ønsker vi å oppnå gjennom å bruke naturen til å gå på tur, brenne bål, fiske og bruke båt.
KROPPSØVING:

Om høsten og våren vil vi arrangere volleyballturné og/eller fotballturnéring. Her vil vi dele klassene i lag, med hjelp fra lærerne. Elevene vil få bruke ulike ferdigheter innenfor disse lagidrettene, praktisere fair play og det å spille hverandre gode. Tanken er å blande elevene slik at de blir kjent med medelever på en ny måte, og få til et godt lagsamhold og samspill.

Kompetansemål for etter 7.trinn
Følge enkle regler og prinsipp for samhandling og samspill og respektere resultatene.
Bruke grunnleggende bevegelsesmønster og teknikker i noen individuelle idretter, noen utvalde lagidretter og i alternative bevegelsesaktiviteter.

Kompetansemål for etter 10.trinn

Trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter. Praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre gode.

Med elva og badeplassen som gode naboer, ønsker vi å gi muligheten for at elevene kan få bade, ha vannleik, svømme og bli trygge i vannet - når været og årstidene tillater det. (Nyttig erfaring for elevene også å oppleve krevende forhold/kaldt vann, med klær og redningsvest på, frivillig og under trygge rammer med tilsyn.) (NB! Tilsynspersoner skal ha godkjent sertifisering iht rundskrivet Udir 1-2008. jfr: www.udir.no/Regelverk/Udir-1-2008-Forsvarlig-svomm... )

Vi samarbeider også med et lokalt kurssenter som tilbyr utlån av klorfritt svømmebasseng.

Kompetansemål for etter 7.trinn
Utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen og under vannet.

Kompetansemål for etter 10.trinn

Svømme på magen og på ryggen og dukke.

Gjennom ”Hallingtalenter” holder vi muligheten åpen for at elevene kan gjennomføre dans fra deres kultur, og skape enkle dansekomposisjoner.


Kompetansemål for etter 7.trinn

“Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår”.
“Uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans.”


Kompetansemål for etter 10.trinn

”Trene på og utøve danser fra ungdomskulturer og andre kulturer, og sammen med medelever skape enkle dansekomposisjoner.”Førstehjelpsinstruksjoner på Hallingdal leirskole


Førstehjelp

Vi har et lokalt kurssenter som tilbyr brann- og –førstehjelpskurs. Her har de instruktører med høy faglig kompetanse og praktisk erfaring. Her vil elevene få mulighet til å lære seg kunnskapen de trenger for å utføre brannslukking, og livbergende førstehjelp.


Kompetansemål for etter 7.trinn
“Utføre enkel førstehjelp.”

Kompetansemål for etter 10.trinn
”Forklare og utføre livbergende førstehjelp.”

Tur og orientering

Vi har flotte fjellområder med stort utvalg av ruter for turer i fjellet. Her tar vi med oss kart og kompass, og lærer elevene det grunnleggende slik at de selv kan få orientere seg underveis. Vi merker inn flere mål på kartet, som forskjellige elevgrupper rullerende skal få orientere resten av elevgruppen til. På et av målene slår vi camp, tenner bål og snakker om hva allemannsretten er.

Kompetansemål for etter 7.trinn
“Være med i ulike friluftslivsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under varierte værforhold.”


Kompetansemål for etter 10.trinn
”Orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjøre greie for andre måter å orientere seg på.”
”Praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjøre greie for allemannsretten.”

Under teambuildingsaktiviteter som 3-5-7 kamp, klatring i klatreparken Høyt og Lavt får elevene bruke lek til å utvikle godt samhold, de vil også få utfordret kroppens egenskaper i klatreparken ved å bygge opp mestring, koordinasjon, balanse og styrke.
”Bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse.”Fjelltur med kart og kompass på Hallingdal Leirskole


SOSIALE MÅL

- Elevene skal kunne utvikle sin empati for andre, se situasjoner fra andres side, vise omtanke og respektere medelever og lærere.
- Elevene skal få utvikle sine samarbeidsferdigheter sammen med medelever, lærere og andre voksne.
- Elevene skal få jobbe med selvkontroll, der de selv skal øve på å regulere sine følelser og adferd i konflikter og lignende situasjoner.
- Elevene skal jobbe med en positiv selvhevdelse. Forstå og lese sosiale situasjoner, og innrette seg etter de. Kunne be om hjelp, hevde sine rettigheter og skape positive relasjoner med medmennesker.
- Elevene skal kunne glede seg over andres prestasjoner, vise høflighet og rose andre.
- Elevene skal kunne spre glede og humor rundt seg, og kunne glede seg over ting i hverdagen.
- Elevene skal vise ansvarlighet, for egne eiendeler, seg selv og oppgaver. De skal få muligheten til å ta ansvar for aktiviteter og organisering. Ansvar for egen læring. De skal selv få ansvar for å komme punktlig til aktiviteter, måltider osv. Og de skal holde orden inne på hyttene og rundt om i parken.

For å kunne oppnå noen av disse målene, vil elevene få muligheten til å medvirke, påvirke og skape underveis i leirskoleoppholdet. Dette gjennom kreative og praktiske aktiviteter som vil bli gjennomført. Elevene må få tilegne seg disse ferdighetene gjennom å oppleve og erfare, prøve og feile.